งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "หมวดเด่น หุ้นเด็ด ยุคเศรษฐกิจชะลอ"
วันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 15.00-17.00 น.
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "ฟันธงลงทุน หุ้น ทอง จองคอนโด และทิศทางพลังงาน"
วันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "จัดพอร์ตให้แกร่ง รับวิกฤต จับทิศลงทุน หุ้น-กองทุน-อนุพันธ์"
วันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 9.30-12.00 น.
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "เจาะหุ้นเด่น เล่นพื้นฐาน อ่านเทคนิค"
วันที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 15.00-17.00 น.
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "เจาะลึกเศรษฐกิจ ทิศทางลงทุน ทองหรือหุ้นดี ปี 55"
วันที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "ส่องกล้องมองทิศ เศรษฐกิจเทศ - เศรษฐกิจไทย ในปีมังกร"
วันที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 9.30-12.00 น.
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และโพสต์ทูเดย์ จัดงาน "Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์"
วันที่ 14-15 มกราคม 2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ และ คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และคุณนิตยา ติรณะประกิจ ผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ 
มกราคม
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบรองนายกฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง หัวข้อ เจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจ โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก, คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และคุณภรณี ทองเย็น อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 4 มกราคม 2555
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “วิเคราะห์ธุรกิจผ่านงบการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่บังคับใช้ในปี 2554”
โดย ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ อ.ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 24 ธันวาคม 2554
วันที่ 24 ธันวาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แถลง SAA Survey เรื่อง นักวิเคราะห์เชียร์โครงการรถไฟฟ้า, ระบบป้องกันน้ำท่วม และลดภาษีนิติบุคคล
วันที่ 27 ธันวาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
Download file PDF
     
สรุปผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ แถลงโดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, คุณกวี ชูกิจเกษม บล.กสิกรไทย และคุณธริศา ชัยสุนทรโยธิน บล.เกียรตินาคิน
13 ธันวาคม 2554
สรุปผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมฯ และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม The 2011 Asian Securities and Investments Federation (ASIF) Annual General Meeting ที่ประเทศฮ่องกง 20 ตุลาคม 2554
20 ตุลาคม 2554

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมงานเปิดหนังสือ M2F ของกลุ่มบริษัทโพสต์ พับลิชชิง พร้อมนี้ได้มอบเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
11 ตุลาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum "อนุพันธ์:ประเมินมูลค่า (Derivatives:Valuation)" โดย รศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ, CFA, FRM, CFP อ.คณะบริหารธุรกิจ และ ผอ.โครงการ Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11 ตุลาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกและ คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.
6 ตุลาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานเปิดตัว ATI ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
3 ตุลาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ หนึ่งในสมาชิกสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี
25 กันยายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “รู้ลึกคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพการวิเคราะห์และการลงทุนฉบับใหม่” โดย คุณจอมขวัญ คงสกุล ผช.ผอ.อาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน และ คุณวันชัย สิทธิผลกุล ผช.ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายใบอนุญาตหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
21 กันยายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “วิเคราะห์ธุรกิจ ผ่านงบการเงินตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปี 2554” โดย ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ อ.บัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
2 กันยายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เยี่ยมชมบูธสมาคมนักวิเคราะห์ฯ ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน, คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน เยี่ยมชมบูธให้คำปรึกษาทางเศรษฐกิจและการลงทุนของสมาคมฯ ในงานวันสตรีแห่งชาติ โดยมีคุณสมบัติ นราวุฒิชัย, คุณภรณี ทองเย็น, คุณสุกิจ อุดมศิริกุล และปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์ ให้การต้อนรับ
16 สิงหาคม 2554

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมฯ และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนใหม่
4 สิงหาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งาน Thailand’s Capital Market in the Year 2020 มีการจัดอภิปราย Capital Market Round Table Workshop โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมฯ เป็นประธาน และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมอภิปราย
26 กรกฎาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมเสวนา F.T.I. Economic Focus 2011 ครั้งที่ 4/2554 เรื่องรายงานเศรษฐกิจไทยครึ่งปี 2554และทิศทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง...มุมมองภาคเอกชน จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26 กรกฎาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ “กลยุทธ์วิเคราะห์ทางเทคนิค: เพื่อเจาะหุ้น ลุ้นทอง มองค่าเงินให้ทะลุ”
20 กรกฎาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ แถลงข่าว SAA Survey ครั้งที่ 2/2554 "นักวิเคราะห์เชียร์รถไฟฟ้า และลดภาษีบริษัท, ค้านค่าแรง 300, ป.ตรี หมื่นห้า และเลิกกองทุนน้ำมัน"
13 กรกฎาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “ปัญหาที่คาดว่าจะพบในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในการใช้ IFRS”
17 มิถุนายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สัมมนาจัดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
เรื่อง Best Practices for Equity Research Analysts
โดย Mr. James J. Valentine, CFA
17 มิถุนายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อนำ IFRS มาใช้ครั้งแรกเพื่อผู้ทำ ผู้สอบบัญชี และผู้ใช้”
15 มิถุนายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เยี่ยมชมอาคารใหม่ทีวีไทย
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ (ขวาสุด) ร่วมถ่ายรูปกับ ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย (กลาง) และ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ม.นิด้า (ซ้าย) ในโอกาสไปออกรายการชั่วโมงทำกิน พร้อมเยี่ยมชมอาคารใหม่
24 พฤษภาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
27 เมษายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “เจาะลึกงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน ที่ใช้ Deferred Tax (ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)” โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
21 เมษายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “นโยบายทางการเงินของ ธปท. ปี 54: อัตราดอกเบี้ย vs อัตราแลกเปลี่ยน” โดย ดร.อัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
20 เมษายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ แถลงข่าว SAA Survey ครั้งที่ 1/2554 เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุน “นักวิเคราะห์มั่นใจเพิ่มในการเมือง & เศรษฐกิจ คาดสิ้นปี 1,181 จุด”
7 เมษายน 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ เจาะเศรษฐกิจ...ทิศทางการลงทุน & กระแสเงินต่างชาติ
- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ CEO บล.เอเชีย พลัส
- คุณมนตรี ศรไพศาล CEO บล.กิมเอ็ง
- คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ดำเนินรายการโดย ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย ทีวีไทย
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ สูตรลับจับหุ้น-ลุ้นทอง-จองคอนโด...โต้เงินเฟ้อ
- คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ CEO บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
- คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
ดำเนินรายการโดย คุณขวัญชนก วุฒิกุล รายการเงินทองต้องรู้ FM 90.5
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ เศรษฐกิจการลงทุนยุคโลกปั่น น้ำมันป่วน
- ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คุณภรณี ทองเย็น อุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ ผช.กรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
- คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
ดำเนินรายการโดย คุณอรลดา เผ่าวิบูล สถานีโทรทัศน์ TNN
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ เจาะหุ้นดับ-จับหุ้นเด่น-เล่นพื้นฐาน/ อ่านเทคนิค - คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้บังคับบัญชาสายงานวิจัย บล.โนมูระพัฒนสิน - คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุน และ ผอ.ฝ่ายการตลาด บล.ทิสโก้ ดำเนินรายการโดย คุณปิยมิตร ยอดเมือง รายการเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก FM 92.5
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ สูตรลับจับทิศทางหุ้นแต่ละสถานการณ์
- คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผอ.อาวุโส บล.เอเซีย พลัส
- คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผอ.อาวุโส บล.กิมเอ็ง
- คุณจักรกริช เจริญเมธาชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ บล.โกลเบล็ก
ดำเนินรายการโดย คุณโสภา ฉันทารุมัย สถานีโทรทัศน์ Money Channel
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ แนวโน้มลงทุนหุ้น, หุ้นกู้ และกองทุนตราสารหนี้ ปี 54
- ดร.สมจินต์ ศรไพศาล MD บลจ.ทหารไทย
- คุณโศภนา เจนบวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์ ผอ. บล.ฟาร์อีสท์
ดำเนินรายการโดย คุณทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว การเงินธนาคาร
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ เทคนิคลงทุนหุ้นดี มีปันผลสูง
- คุณเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กูรูหุ้นห่านทองคำ
- คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย Head of Research บล.ทรีนิตี้
ดำเนินรายการโดย คุณณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา การเงินธนาคาร
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ จัดพอร์ตหุ้นทางเลือกลงทุนรับสถานการณ์เงินเฟ้อ
- คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุน บลจ.AYF
- คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต
- ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร ผอ.อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ดำเนินรายการโดย คุณแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร รายการ Post Today Radio Talk
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ วิกฤตหรือโอกาส...คาดการณ์หุ้น & ทอง
- คุณธนสิน กลีบลำเจียก MD บจ.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
- คุณกวี ชูกิจเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
- คุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผอ.อาวุโส บล.ไทยพาณิชย์
ดำเนินรายการโดย คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม วิทยุ FM 101 RRONE
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน ออกบูธจากบริษัทชั้นแนวหน้า และจำหน่ายหนังสือคู่มือผู้ลงทุน โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
25-27 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” โดย รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
16 มีนาคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Brainstorm) ครั้งที่ 1/2554
14 กุมภาพันธ์ 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
  ร่วมแสดงความยินดี บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ครบรอบการดำเนินกิจการ 40 ปี
9 กุมภาพันธ์ 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี งานเปิดตัว www.hooninside.com
28 มกราคม 2554
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สัมมนา "ทิศทางธุรกิจกระจายเสียงในยุค กสทช."
25 มกราคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum “สรุปมาตรฐานการบัญชี ที่จะใช้ในปี 2554”
โดย รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
25 มกราคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ
มกราคม
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และคุณนิตยา ติรณะประกิจ ผู้อำนวยการ สมาคมฯ
มกราคม
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และกิจกรรมของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
21 ธันวาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานเลี้ยงขอบคุณผู้สื่อข่าวของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
20 ธันวาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งาน SAA Award for Listed Companies 2010
30 พฤศจิกายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
ภาพบรรยายในงาน
Press Release
     
SAA Forum เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อตรวจสุขภาพของบริษัท
โดย ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค อ.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) จุฬาฯ
27 พฤศจิกายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ มุมมองเศรษฐกิจ...ทิศทางลงทุนปลาย 53 ข้าม 54 '
- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ CEO บล.เอเชีย พลัส
- คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก สมาคมฯ และ CEO บล.ทิสโก้
- คุณมนตรี ศรไพศาล CEO บล.กิมเอ็ง
ดำเนินรายการโดย ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย ทีวีไทย
19 พฤศจิกายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ ก่อนเล่นต้องรู้ ทิศทางพลังงาน ทองคำ และหุ้น
- คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ CEO บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
- คุณวัชรพงศ์ ใสสุก ผู้บริหาร บมจ.บางจากปิโตรเลียม
ดำเนินรายการโดย คุณขวัญชนก วุฒิกุล รายการเงินทองต้องรู้ FM 90.5
19 พฤศจิกายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ หุ้นเด่น เน้นปันผลสูง
- คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการ สมาคมฯ และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 15 บล.ธนชาต
- คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคที ซีมิโก้
ดำเนินรายการโดย คุณศิรัถยา แซ่ซิว Money Channel
19 พฤศจิกายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ สูตรลับจับหุ้น-ลุ้นทอง-จองคอนโด
- คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
- คุณภรณี ทองเย็น อุปนายกสมาคมฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
- คุณอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ MD บจ.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
ดำเนินรายการโดย คุณยุทธนา กระบวนแสง Money Plus และ Money Shot
18 พฤศจิกายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ ทิศทางลงทุน & หุ้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้
- คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุน และ ผอ.ฝ่ายการตลาด บล.ทิสโก้
- คุณกวี ชูกิจเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
- คุณอาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อำนวยการอาวุโส บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
18 พฤศจิกายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
จำหน่ายหนังสือคู่มือผู้ลงทุน โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภายในงาน SET in the City 2010 ณ สยามพารากอน
18-21 พฤศจิกายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum สรุปมาตรฐานการบัญชี ที่จะใช้ในปี 2554
โดย รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อ.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
11 พฤศจิกายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานสัมมนาวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2553
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ปรึกษาด้านวิชาการและการเงิน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
6 พฤศจิกายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ
แถลงข่าว ผลสำรวจสมาคมนักวิเคราะห์ฯ (จากสรุปผลแบบสอบถามนักวิเคราะห์ครั้งที่ 3/2553) - นักวิเคราะห์มั่นใจตลาดหุ้นพุ่งแรง สิ้นปีทะลุ 1,038 จุด
5 พฤศจิกายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum ตราสารอนุพันธ์: การบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูล และวิเคราะห์ความเสี่ยง
โดย ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค อ.ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
27 ตุลาคม 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าวงานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
ในงาน Set in the City วันที่ 18-19 พ.ย.53 พร้อมจำหน่ายหนังสือคู่มือผู้ลงทุนในงาน
19 ตุลาคม 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เจาะหุ้น…ตระกูลเหล็ก และ กลยุทธ์ลงทุนปี 2554
จัดร่วมกับ ตลท., mai, ข่าวหุ้น, เอไอเอ, จีสตีท, โลหะกิจฯ, ค้าเหล็กไทย, ล็อกซ์เล่ย์, โตโย-ไทย, แอสเซทโปรแมนเนจเม้นท์, พีพลัสพี, สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์, บล.ฟินันเซียฯ, บล.ทรีนิตี้
16 ตุลาคม 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เสวนาด่วนประเด็นร้อน “เจาะลึกชี้แจง และแลกเปลี่ยนความคิดทิศทางดอกเบี้ย กับรองผู้ว่าการ ธปท.” โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
26 สิงหาคม 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ “อ่านงบให้รู้ ดูบัญชีให้ทะลุ” โดย ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ รองคณบดี ฝ่ายบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
22 สิงหาคม 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานวันสตรีไทย ประจำปี 2553 คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เข้าร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกับคุณกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด ธนาคารเกียรตินาคิน, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กบข. (รูปจาก วารสารการเงินธนาคาร)
2 สิงหาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ “เจาะลึก จรรยาบรรณ กฎระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติของผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุน”
31 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
บรรยากาศในงามหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
23-25 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
  งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ เจาะหุ้นพื้นฐานดี มีปันผลสูง โดย
- คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย ผช.MD บล.ทรีนิตี้
- คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผอ.อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคที ซีมิโก้
- คุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผอ.อาวุโส บล.ไทยพาณิชย์
25 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ แนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางหุ้นและทองคำ โดย
- คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- ดร.สันติ กีระนันทน์ กรรมการสมาคมฯ และ MD ทริสเรทติ้ง
- ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล MD บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
25 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ จัดพอร์ตลงทุน...เลือกหุ้นให้เหมาะกับสถานการณ์ โดย
- คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยหลักทรัพย์ บล.พัฒนสิน
- คุณอาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อำนวยการอาวุโส บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
- คุณจิตรา อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส
25 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ สูตรกระชับ จับหุ้นพลังงาน, ปิโตรเคมี และกองทุนพลังงาน โดย
- คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
- คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโส บล.กิมเอ็ง
- คุณสุทยุต เชื้อพานิช ผช.ผอ.ฝ่ายลงทุน-งานลงทุนในตราสารทุน บลจ.กรุงไทย
24 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ เคล็บลับกระชับหุ้นอสังหาฯ และกองทุนอสังหาฯ โดย
- คุณภูม โอสถานนท์ ผช.กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์
- คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผอ.อาวุโส บล.เอเซีย พลัส และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี
- คุณวิชชุดา ปลั่งมณี รอง ผอ.ส่วนวิเคราะห์พื้นฐาน บล.เกียรตินาคิน
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ ฟันธงแนวโน้มหุ้น: ปัจจัยพื้นฐาน VS เทคนิคโดย
- คุณภรณี ทองเย็น อุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ ผช.กรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
- คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก รอง MD บล.คันทรี่ กรุ๊ป
- คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุน และ ผอ.ฝ่ายการตลาด บล.ทิสโก้
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
หัวข้อ เจาะลึกมุมมองของการลงทุนครึ่งปีหลัง โดย
- คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ MD บลจ.วรรณ
- คุณสาธิต วรรณศิลปิน กรรมการสมาคมฯ, MD & หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ สูตรลับจับหุ้น-ลุ้นทอง-จองคอนโด โดย
- คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
- คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ CEO บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
- คุณอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ MD บจ.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
- คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการสมาคมฯ และ ผอ.ฝ่ายอาวุโส บล.ธนชาต
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ กระชับเศรษฐกิจ...วิกฤตหรือโอกาส...คาดการณ์ครึ่งปีหลัง โดย
- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส
- คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA นายกสมาคมฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้
- คุณมนตรี ศรไพศาล CEO บล.กิมเอ็ง
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
ช่วงออกรายการสดทาง ทีวีไทย
- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส
- คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA นายกสมาคมฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้
- คุณมนตรี ศรไพศาล CEO บล.กิมเอ็ง
- คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- คุณสาธิต วรรณศิลปิน กรรมการสมาคมฯ, MD & หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง
23 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ Trade Futures และ Options อย่างมืออาชีพ (สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้ใช้เครื่องมือทางการเงิน) โดยคุณธนวัฒน์ พานิชเกษมกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บล.ภัทร
17 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ แถลงข่าว ผลสำรวจสมาคมนักวิเคราะห์ฯ (จากสรุปผลแบบสอบถามนักวิเคราะห์ครั้งที่ 2/2553) - นักวิเคราะห์เพิ่มเป้าปีนี้ ลดเป้าปีหน้า
14 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ 23-25 ก.ค.53 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 6
14 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าวโครงการ SAA Award for Listed Companies 2010 ให้นักวิเคราะห์โหวต CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยมแห่งปี
7 กรกฎาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Energy & Petrochemicals ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" คือ
- คมสัน สุขสำราญ (Komsun Suksumrun)
และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- ธนพร วิศรุตพงษ์ (Tanaporn Visaruthaphong)
- สุวัฒน์ สินสาฎก (Suwat Sinsadok)

21 มิถุนายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Banking ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" คือ
- ดร. แดน ไฟน์แมน (Dr. Dan Fineman)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ (Therapong Vachirapong)
- บุษกร คูสุวรรณ (Butsakon Khoosuwan)

21 มิถุนายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" มีผู้เข้ารอบ 3 ท่าน โดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 2 ท่าน ที่ได้เป็นนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม คือ
- เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม (Therdsak Thaveeteeratham)
- ปิยนันท์ พาณิชย์กุล (Piyanan Panichkul)
และรางวัลเกียรติยศสำหรับนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลมาแล้ว 3 ปี และในปีนี้ยังคงครองความยอดเยี่ยม คือ
- จิราภรณ์ ลินมณีโชติ (Jiraporn Linmaneechote)

21 มิถุนายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Telecommunications ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" คือ
- ฐิติเทพ นพเกตุ (Thitithep Nophaket)
และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- กุสุมาพร สุขมงคล (Kusumaporn Sookmongkol)
- พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ (Pisut Ngamvijitvong)

21 มิถุนายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม (Strategist) ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" มีผู้เข้ารอบสุดท้าย 3 ท่าน โดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 2 ท่าน คือ
- กวี ชูกิจเกษม (Kavee Chukitkasem) และ
- ดร. แดน ไฟน์แมน (Dr. Dan Fineman)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 1 ท่าน คือ
- พิมพ์ผกา นิจการุณ (Pimpaka Nichgaroon)
21 มิถุนายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House) รางวัลรองชนะเลิศ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
21 มิถุนายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House) รางวัลชนะเลิศ ได้รับคะแนนเท่ากัน 2 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
21 มิถุนายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
บรรยากาศภายในงาน SAA Award for Analysts 2009
21 มิถุนายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าวในงาน SAA Award for Analysts 2009
21 มิถุนายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552
(SAA Award for Analysts 2009)
21 มิถุนายน 2553

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ จัดสัมมนา-สูตรลับลงทุน : หุ้น-ทอง-จองคอนโด ในงาน Money Expo
8 พฤษภาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ จัดสัมมนา เรื่อง ผ่าเศรษฐกิจไทย เจาะลึกการลงทุน ในงาน Money Expo
7 พฤษภาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
  SAA Forum หัวข้อ “เศรษฐกิจจีน: จะผงาดหรือพลาดเพราะฟองสบู่”
โดยร่วมกับ บลจ.ทิสโก้ และ บลจ.ทหารไทย
23 เมษายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
22 เมษายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ปาฐกถาพิเศษ “สถานการณ์ล่าสุดในมุมมอง และทัศนะของท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”
โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ2552
22 เมษายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ เจาะลึก IFRS ที่จะเริ่มใช้ในปี 2554 (4 ฉบับ)
โดย รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อ.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
1 เมษายน 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ แถลงผลสำรวจสมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ Press Release - ใกล้รู้ผลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552
24 มีนาคม 2553
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าการและรองผู้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ รู้ลึกงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement)
โดย รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อ.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
28 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ท่านเลขาธิการและผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
25 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ แถลงข่าว
ผลสำรวจสมาคมนักวิเคราะห์ฯ (จากสรุปผลแบบสอบถามนักวิเคราะห์ครั้งที่ 5/2552) - โพลล์นักวิเคราะห์มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น แต่กังวลการเมืองและมาบตาพุด หุ้นปี 53 ผันผวน 220 จุด
24 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมฯ และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ
21 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ติวเข้มจรรยาบรรณในโครงการอบรมหัวข้อ “เจาะลึกจรรยาบรรณและกฎระเบียบของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (พร้อมกรณีศึกษา)”
โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
18 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ ส่งมอบ “ร่างแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์”
ให้แก่ ก.ล.ต. โดยมีคุณตระการ นพเมือง ผอ.ฝ่ายใบอนุญาตฯ รับมอบ เพื่อพิจารณาใช้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ต่อไป
18 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานเลี้ยงขอขอบคุณนักวิเคราะห์และสมาชิก (SAA Thank you Party Day)
17 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานเลี้ยงขอขอบคุณผู้สื่อข่าว
โดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมฯ และคุณสมบัติ เลขาธิการสมาคมฯ
15 ธันวาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ เจาะหุ้นเด่น…เน้นหุ้นเด็ด โดย คุณภรณี ทองเย็น อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ ผช. กรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส, คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ ผอ. ฝ่ายอาวุโส บล.ธนชาต และคุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้บังคับบัญชาสายงานวิจัยหลักทรัพย์ บล.พัฒนสิน
13 พฤศจิกายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ กลยุทธ์การลงทุน ดักหุ้นปี 53 โดย คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการบริหาร และ Head of Research Group บล.ทิสโก้ และ คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมด้านสื่อสาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคที ซีมิโก้
13 พฤศจิกายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ เจาะลึกอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท., คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และคุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมด้านพลังงานและปิโตรเคมี และผู้อำนวยการอาวุโส บล.กิมเอ็ง
13 พฤศจิกายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ เจาะลึกเศรษฐกิจ...วิกฤติหรือโอกาสการลงทุน โดย คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง นักการเงินแห่งปี 2548 และรอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาฯ, คุณมนตรี ศรไพศาล, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.กิมเอ็ง และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ
13 พฤศจิกายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
ร่วมออกบูธในงาน SET in the City 2009 และจำหน่ายหนังสือ "คู่มือผู้ลงทุน"
12-13 พฤศจิกายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ สูตรลับ...จับหุ้นเด็ด โดยคุณกวี ชูกิจเกษม นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม และ ผช.กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย และคุณจิตรา อมรธรรม ผช.กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส
12 พฤศจิกายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ เจาะลึกอุตสาหกรรมอสังหาฯ และกองทุนอสังหาฯ โดย คุณสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ ผช.กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุนอสังหาฯ บลจ.บัวหลวง และคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม และ ผอ.อาวุโส ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส
12 พฤศจิกายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นปี 2553 โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส, คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA นายกสมาคมฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ และดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต
12 พฤศจิกายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
โครงการ Young Financial Star Competition 2009 (YFS)
นักวิเคราะห์พี่เลี้ยงจาก บล.เกียรตินาคิน, ทรีนิตี้, ไทยพาณิชย์ และไอวี โกลบอล ติวเข้มภาคปฏิบัติการนำเสนอบทวิเคราะห์ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
29 ตุลาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
โครงการ Young Financial Star Competition 2009 (YFS) คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ นำทีมวิทยากรให้ความรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูล, สัมภาษณ์ผู้บริหาร, ตรวจสอบผลงานวิจัยของตนเอง และจรรยาบรรณ แก่ผู้เข้าแข่งขันในโครงการ YFS กว่า 100 คน
28 ตุลาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานประกาศรางวัลผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
ภาพบรรยายในงาน
Press Release
21 ตุลาคม 2552
     
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
"ร่างแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์หลักทรัพย์"
9
ตุลาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และเปิดตัวหนังสือ "คู่มือผู้ลงทุน" ในงาน SET in the city 2009 วันที่ 12-15 พ.ย.52 ณ ชั้น 5 สยามพารากอน
1 ตุลาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum เทคนิควิเคราะห์และทำกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยน โดย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ
28 กันยายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว SAA Survey เรื่องความเห็นนักวิเคราะห์ต่อปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ
23 กันยายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นสพ. ข่าวหุ้นธุรกิจ ในโอกาสครบรอบ 16 ปี
17 กันยายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ กรณ์ จาติกวณิช เพื่อรับฟังรายละเอียดแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
11กันยายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
แถลงผลสำรวจสมาคมนักวิเคราะห์ฯ (จากสรุปผลแบบสอบถามนักวิเคราะห์ครั้งที่ 3/2552) โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ
9 กันยายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดย คุณธนวัฒน์ พานิชเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บล.ภ้ทร

21 สิงหาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
”วิเคราะห์งบการเงิน: กรณีศึกษาบริษัทใน ตลท.” โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

14 สิงหาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
“กลยุทธ์การ Trade Futures และ Options ” โดย คุณธนวัฒน์ พานิชเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บล.ภ้ทร

7 สิงหาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
“ทิศทางและนโยบาย ธปท. โดยผู้บริหารแบงก์ชาติ” โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

22 กรกฎาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานการประชุมโต๊ะกลม
| ร่วมกับ IOD, ตลท, กลต, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง "CGR กับการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์"

21 กรกฎาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
“วิเคราะห์หุ้นแนวใหม่ด้วย Corporate Governance และแนวทางในการยกระดับ CGR ของ บจ. ให้สูงขึ้น”

17 กรกฎาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
บูธที่ร่วมงาน: บล.กิมเอ็ง, บล.พัฒนสิน, บล.สินเอเซีย, บลจ.วรรณ, บจ.จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์, นิด้า และ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

26 มิถุนายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มราคาทองคำ
โดย บ. จีที เวลธ์ แมนเนจเมนท์

26 มิถุนายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ รู้จักกับ ThaiDEX FTSE SET LARGE CAP ETF
โดย บลจ. วรรณ

26 มิถุนายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ Prepare for turning point
โดย บล. พัฒนสิน

26 มิถุนายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ
เจาะลึกหุ้นภาคบริการ (ธนาคาร, สื่อสาร, ค้าปลีก, บันเทิง, ท่องเที่ยว)

26 มิถุนายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ เจาะลึกหุ้นภาคผลิต
(พลังงาน, ปิโตรเคมี, อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง, เกษตร, อิเล็กทรอนิกส์)

26 มิถุนายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ ลงทุนต้องรู้: โอกาสกับความเสี่ยงของหุ้นและเทคนิคลงทุน
โดยคุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.กิมเอ็ง, คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ, ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ดำเนินรายการโดย คุณขวัญชนก วุฒิกุล ผู้ดำเนินรายการเงินทองต้องรู้ วิทยุ FM 90.5

26 มิถุนายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ ชำแหละเศรษฐกิจและทิศทางหุ้นครึ่งปีหลัง
โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส, คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ และนายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ, ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.ภัทร ดำเนินรายการโดยคุณอรลดา เผ่าวิบูล ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ TNN และ Money Channel

26 มิถุนายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์ฯ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

26 มิถุนายน 2552
กำหนดการ
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ “ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS สำหรับบริษัทจดทะเบียน”
โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

29 พฤษภาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ “รู้ลึก Credit Rating” โดย ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
15 พฤษภาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บล.เกียรตินาคิน จัดเสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ “หุ้นขึ้นเหนือ 500 จุด...ขาขึ้นจริงหรือ?”
13 พฤษภาคม 2552
กำหนดการ
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ผลสำรวจสมาคมนักวิเคราะห์ฯ (จากสรุปผลแบบสอบถามนักวิเคราะห์ครั้งที่ 2/2552)
12 พฤษภาคม 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยก้าวต่อไปอย่างไรในภาวะตลาดทุนผันผวน” โดยรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
27 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
27 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บลจ.วรรณ จัดงาน เสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เรื่อง “Workshop รวยอัตโนมัติ” (จัดทัพลงทุนด้วย Automatic Millionaire Program)
20 เมษายน 2552

กำหนดการ
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บล.เอเซีย พลัส จัดเสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ “ตรวจสุขภาพหุ้นจากสภาพคล่องการเงิน”
9 เมษายน 2552

กำหนดการ
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
งานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551" หรือ "Securities Analyst Awards 2008"
8 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
เสวนาพิเศษ “ทางออกธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ”
โดยคุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดำเนินรายการโดย คุณปฏิพร สิทธิพงศ์ ผู้ดำเนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel

8 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House) ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551"
- ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

8 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Energy & Petrochemicals ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551"
- สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ ธนพร วิศรุตพงษ์
- สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ กิติชาญ ศิริสุขอาชา

8 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Banking ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551"
- สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ ธีระพงษ์ วชิรพงศ์
- สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ

8 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551"
- สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ จิราภรณ์ ลินมณีโชติ
- สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

8 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Telecommunications ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551"
- สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์
- สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) คือ วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์

8 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Medium & Small Capitalization ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551"
- สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ เพลินใจ จิระจรัส
- สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) ไม่มีผู้ได้รับรางวัลนี้ สำหรับปี พ.ศ. 2551

8 เมษายน 2552
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม (Strategist)
- สายผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional) คือ เอียน มาร์ค กิสบอร์น
- สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail) ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน คือ กวี ชูกิจเกษม และ สุกิจ อุดมศิริกุล
8 เมษายน 2551
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ “แฉมายากลแต่งบัญชีและข้อควรระวังการบิดเบือนข้อมูลในงบการเงิน” โดย รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
3 เมษายน 2552

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
สมาคมฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จัด เสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เรื่อง "หาโอกาสจากวิกฤติ เพิ่มกำไรด้วยอนุพันธ์"
25 มีนาคม 2552

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
รายละเอียด
     
ผลสำรวจสมาคมนักวิเคราะห์ฯ (จากสรุปผลแบบสอบถามนักวิเคราะห์ครั้งที่ 1/2552)
16 มีนาคม 2552

คลิ๊กเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าวแผนงานสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมฯ
10 มีนาคม 2552
คลิกเพื่อชมภาพ
รายละเอียด
     
เสวนา “ตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานหลาย บจ.ทรุดตัว?”
โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ และคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ไทย บล. เอเซีย พลัส
10 มีนาคม 2552
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์ฯ แถลงข่าวโครงการคัดเลือกนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551
27 กุมภาพันธ์ 2552

คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เรื่อง "ราคาหุ้นควรตอบสนองอย่างไรต่อข่าวปันผลรอบนี้?"
27 กุมภาพันธ์ 2552
กำหนดการ
คลิกเพื่อชมภาพ
     
  ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ในงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA ปี 2551 และมีคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี
26 กุมภาพันธ์ 2552
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการ Career Day ในงาน Young Financial Star Competition
16 กุมภาพันธ์ 2552
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาและแนะนำอาชีพนักวิเคราะห์ในโครงการ Young Financial Star Competition เรื่อง "เส้นทางสู่วิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักวางแผนการเงิน" โดยคุณพงศ์พันธุ์ อภิญญากุล ปฏิคมสมาคมฯ
16 กุมภาพันธ์ 2552
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาพิเศษเรื่อง “นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ฟื้นความมั่นใจผู้ลงทุนไทยได้จริงหรือ” จัดร่วมกับ ตลท. โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน
4 กุมภาพันธ์ 2552
กำหนดการ
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนา "3G เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต: โอกาสและความท้าทาย"จัดโดยศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ นิด้า, ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ Business Radio 98.0, สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ความเสี่ยง (I-STAR), ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
28 มกราคม 2552
กำหนดการ
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เรื่อง "Gold Futures ทางเลือกใหม่ภายใต้เศรษฐกิจผันผวน" จัดโดยสมาคมฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บล.พัฒนสิน
28 มกราคม 2552
กำหนดการ
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เรื่อง "บริหารความเสี่ยงอย่างไรดี ในยุคหุ้นผันผวน" จัดโดยสมาคมฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บล.กิมเอ็ง
14 มกราคม 2552
กำหนดการ
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานขอบคุณผู้สื่อข่าว
12 มกราคม 2552
คลิกเพื่อชมภาพตัวอย่างงานขอบคุณ
ผู้สื่อข่าว
1. คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวเปิดงานและเปิดเพลง "คู่แท้"
2. บรรยากาศความสนุกสนาน
3. ประชันร้องคาราโอเกะ
4. ผู้ได้รับรางวัลร้องเพลงคาราโอเกะ
5. รับรางวัลเล็กๆ น้อยๆ กันไปทั่วหน้า
- โดยคุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการสมาคมฯ
- โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ
6. ผู้ได้รับรางวัลพิเศษ
     
SAA Forum หัวข้อ งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) เทคนิควิเคราะห์งบและมาตรฐานการบัญชีที่ควรรู้ เรื่องการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด: ตกแต่งงบและกรณีศึกษา โดย รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
25 ธันวาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และคุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ
24 ธันวาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว SAA Survey ครั้งที่ 6/2551 โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมเสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "จะลงทุนอย่างไรในภาวะตลาดผันผวน" โดยมี ดร.กัมปนาท ภูริวัฒนะ Senior Director ฝ่าย Equity Capital Market & Derivatives บล.ซีมิโก้, คุณวราภรณ์ วิบูลย์คณารักษ์ Senior Director ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ซีมิโก้ และคุณอิสระ อรดีดลเชษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคทีบี
24 ธันวาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum (การกุศล) จัดร่วมกับ รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ หัวข้อ ตามให้ทันกับมาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด ปีที่ 2
23 ธันวาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าว ครั้งที่ 4/2551 หัวข้อ "Financial Reporting ที่ผู้สื่อข่าวควรรู้" โดยคุณภรณี ทองเย็น, CISA อุปนายกสมาคมฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
22 ธันวาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการ, ดร.อัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน และ ดร.บัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
19 ธันวาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เรื่อง หุ้นพลังงาน: ความหวังตลาดหุ้นไทย สมาคมฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บล.ทิสโก้ จัดงานเสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ, คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บล.ทิสโก้ และอุปนายกด้านกิจกรรมและการศึกษาต่างประเทศ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และคุณชัยพัชร ธนวัฒโน นักวิเคราะห์อาวุโส บล.ทิสโก้
3 ธันวาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ จาก Great Depression สู่วิกฤติโลก 2008 โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ธันวาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง “การปฏิรูปกับทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2552” โดย คณะเศรษฐศาสตร์ ม.วิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถานีวิทยุ เอฟ เอ็ม 96.5 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และสถานีข่าว TNN24
2
4 พฤศจิกายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
  สถาบันการเงินไทย ภายใต้วิกฤตโลก ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พฤศจิกายน 2551 โดย คุณกวี ชูกิจเกษม ผช.กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย, คุณอาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส และคุณวิริยา ลาภพรหมรัตน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บล.เกียรตินาคิน ดำเนินรายการโดย คุณปิยมิตร ยอดเมือง ผู้ดำเนินรายการ Stock Focus FM 98.0
20 พฤศจิกายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
วิเคราะห์กลุ่มหุ้นใหญ่หัวใจผันผวน (พลังงาน, ปิโตรเคมี และเดินเรือ) ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พฤศจิกายน 2551 โดย คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน, คุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผช.กรรมการผู้จัดการอาวุโส สถาบันวิจัยนครหลวงไทย และคุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กิมเอ็ง ดำเนินรายการโดย คุณปฏิพร สิทธิพงศ์ ผู้ดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel
20 พฤศจิกายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
วิกฤตครั้งใหม่: เศรษฐกิจและหุ้นไทยไปรอดหรือไม่ ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พฤศจิกายน 2551 โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส และนายกสมาคมฯ, ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.ภัทร, คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บล.ทิสโก้ และอุปนายกสมาคมฯ, คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ ดำเนินรายการโดย ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย ผู้ดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
20 พฤศจิกายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พฤศจิกายน 2551 จัดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน
20-23 พฤศจิกายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ Accounting for Derivatives โดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
19 พฤศจิกายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
สมาคมฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บล.เอเซีย พลัส จัดเสวนาหัวขัอ “โอกาสของผู้กล้า” โดยมีคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ, คุณภรณี ทองเย็น, CISA ผช.กรรมการอำนวยการ บล. เอเซีย พลัส และคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล. เอเซีย พลัส
Press Release
12 พฤศจิกายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาสมาคมนักวิเคราะห์ฯ เรื่อง "Thailand Outlook in Global Recession" จัดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ, นิด้า และสถาบันวิจัยนครหลวงไทย โดย รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสมาคมฯ และคุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผช.กรรมการผู้จัดการอาวุโส สถาบันวิจัยนครหลวงไทย เป็นวิทยากร
30 ตุลาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ASAF Seminar จัดร่วมกับ ASAF และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, บล.ทิสโก้, บล.เอเซีย พลัส, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.อาคารสงเคราะห์, และสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
24 ตุลาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
กำหนดการ
     
สมาคมให้การต้อนรับคณะ Asian Securities Analysts Federation ซึ่งเดินทางมาเยือนสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 ตุลาคม 2551

คลิกเพื่อชมภาพ
     
คณะ Asian Securities Analysts Federation เดินทางมาเข้าพบและเยี่ยมคารวะคุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และคุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
24 ตุลาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คณะ Asian Securities Analysts Federation เดินทางมาเข้าพบและเยี่ยมคารวะคุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
24 ตุลาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum "การวิเคราะห์และเทคนิคการลงทุนใน FIF”
2 ตุลาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
จัดสัมมนาร่วมกับ TSI หัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยกับวิกฤติการเงินสหรัฐฯ"
โดยมีดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมฯ, ดร.บัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท., คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ ผช.ผู้จัดการใหญ่สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์, คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต ดำเนินรายการโดยคุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ ผู้ดำเนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel
29 กันยายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
เป็นวิทยากรในงานสัมมนาพิเศษ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง "เผยกลเม็ด คัดหุ้นเด็ด กับ SAA Consensus" เพื่อส่งเสริมการใช้ SAA Consensus
23 กันยายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สมาคมฯ ร่วมกับ บล.นครหลวงไทย สถาบันวิจัยนครหลวงไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จัดเสวนาเรื่อง "จุดเปลี่ยนประเทศไทย เปลี่ยนมุมมองการลงทุน?" โดยมีคุณธีรพันธุ์ จิตตาลาน รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บลจ.กรุงไทย, คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ mai และคุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สถาบันวิจัยนครหลวงไทย ดำเนินรายการโดยคุณนิศารัตน์ รัตนศักดิ์โสภณะ
20 กันยายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าว ครั้งที่ 3/2551
หัวข้อ "มุมมองการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจและการเมือง" โดยคุณพงศ์พันธุ์ อภิญญากุล ปฏิคมสมาคมฯ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
16 กันยายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการอบรมเทคนิคเฉพาะด้านให้นักวิเคราะห
"เจาะลึก Credit Derivative" โดยคุณสมิทธ์ พนมยงค์ Director, Credit Trading ธนาคารซิตี้แบงก์
12 กันยายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
"งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) เทคนิควิเคราะห์งบและมาตรฐาน การบัญชีที่ควรรู้" โดย อ.ธนเดช มหโภไคย
1 กันยายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนา "บจ. ซื้อหุ้นคืน...อาวุธลับ Support หุ้น"
จัดร่วมกับส.บริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดการ
25 สิงหาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สัมมนา "การสร้างมูลค่าหุ้นเพิ่มผ่านกระบวนการซื้อหุ้นคืน"
จัดร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนดการ
11 สิงหาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว SAA Survey ครั้งที่ 4/2551
โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมเสวนา "ลงทุนอย่างไร ภายใต้สถานการณ์เงินเฟ้อและการเมืองตึงเครียด" โดยมีคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ, คุณศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ซิกโก้, คุณสาธิต วรรณศิลปิน กรรมการผู้จัดการ สายงานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บล.นครหลวงไทย และกรรมการสมาคมฯ และคุณสุชีล นารูลา กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
7 สิงหาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เทคนิคการเขียนบทวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (เชิงปฏิบัติการ)
26 กรกฎาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ - ภาคปฏิบัติ
     
เทคนิคการเขียนบทวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (เชิงปฏิบัติการ)
25 กรกฎาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ - ภาคทฤษฎี
     
ร่วมแสดงความยินดีเปิด “สถาบันวิจัย นครหลวงไทย” และร่วมจัดงานเสวนา “วิกฤตสถาบันการเงินสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและทิศทางตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลัง”
16 กรกฎาคม 255
1
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA GREEN Fun Fair
และพบศิลปินจากค่าย RS Nice2MeetU
11 กรกฎาคม 2551

คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
ทิศทางอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน
7 กรกฎาคม 2551

คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าว ครั้งที่ 2/2551
หัวข้อ "ทิศทางอุตสาหกรรมอสังหาฯ ในปี 51" โดยคุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการสมาคมฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
30 มิถุนายน 2551

คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
"สถานการณ์ปัจจุบันของระบบสถาบันการเงินไทยโดยผู้บริหารแบงก์ชาติ" โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
26 มิถุนายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
“วิกฤตหรือโอกาสตลาดหุ้นผ่านมุมมองนักวิเคราะห์ชั้นเซียน” คุณโดยมีคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร,CFA ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บล.ทิสโก้, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล,CFA กรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ, คุณภรณี ทองเย็น,CISA ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส, คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ และคุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.นครหลวงไทย ดำเนินรายการโดย คุณปฏิพร สิทธิพงศ์
19 มิถุนายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว
โพล์สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ลดเป้าดัชนีหุ้นปลายปีเหลือ 927 จุด แนะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี
16 มิถุนายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานประกาศผลรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2550
หรือ Securities Analyst Awards 2007 (SAA2007)
3 มิถุนายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
บรรยากาศภายในงาน
     
SAA Forum หัวข้อ Derivative Investment in Thailand
(การลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย)
2 มิถุนายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ กลยุทธ์ของ Hedge Fund
โดย ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, ผศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ จากนิด้า และคุณปริทรรศน์ เหลืองอุทัย เป็นวิทยากร
29 พฤษภาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าวการจัดงานประกาศผลรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2550
22 พฤษภาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการนักศึกษาฝึกงานในบริษัทหลักทรัพย์ (ปัจฉิมนิเทศ)
โดยมีคุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บมจ. หลักทรัพย์ บีฟิท ให้ข้อคิดในการ "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการทำงานและข้อแนะนำดีดี"
20 พฤษภาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เจาะแผนเศรษฐกิจรัฐบาล
และเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
12 พฤษภาคม 2551

คลิกเพื่อชมภาพ
     
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
29 เมษายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาพิเศษหัวข้อ
"เศรษฐกิจไทยจะก้าวต่ออย่างไร เมื่อเศรษฐกิจโลกถดถอย"
29 เมษายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ
"นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. และทิศทางค่าเงินบาทปี 51"
29 เมษายน 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าว ครั้งที่ 1/2551
โดยคุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการสมาคมฯ นำเสนอหัวข้อ "แนวโน้มเศรษฐกิจไทยภายใต้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐที่ถดถอย"
1 เมษายน 2551

คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการนักศึกษาฝึกงานในบริษัทหลักทรัพย์
เฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ทำ MOUกับสมาคมฯ ในโครงการ Analysts 2 U โดยคุณพงศัพันธุ์ อภิญญากุล ปฏิคม ให้ข้อคิดในหัวข้อ "หนทางก้าวสู่นักวิเคราะห์มืออาชีพ" และคุณนิตยา ติรณะประกิจ ผอ. ในเรื่อง "หนทางก้าวสู่ผู้รับการฝึกงานมืออาชีพ"
31 มีนาคม 2551

คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว
โพล์ลสมาคมนักวิเคราะห์ฯ เชียร์ซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาฯ รับการยกเลิกมาตรการ 30%
5 มีนาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ นำคณะนักวิเคราะห์ เข้าพบผู้บริหาร บมจ. โกล์ว พลังงาน
และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่จ.ระยอง
4 มีนาคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาพิเศษ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนยุคใหม่"
และมีคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, รองประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย ร่วมเสวนา เพื่อให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ ในการประกอบวิชาชีพเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA
28 กุมภาพันธ์ 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบ CISA ในงาน "พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA ปี 2550"
28 กุมภาพันธ์ 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
บรรยายพิเศษให้แก่กรรมการสมาคมฯ หัวข้อ The frontier markets of Vietnam, Pakistan, etc.
โดยคุณศรียาน ปีเอเทอร์ส Head of Research บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) เป็นวิทยากร
28 กุมภาพันธ์ 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการพบปะผู้บริหารฯ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ [BECL]
12 กุมภาพันธ์ 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เครื่องหมาย (โลโก้) ของสมาคมฯ ที่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 (และกำลังอยู่ในขั้นตอนแก้ไขข้อบังคับและขอจดเครื่องหมายบริการ)
31 มกราคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
31 มกราคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
 
แถลงข่าว
โพล์ลสมาคมนักวิเคราะห์ฯ ลดเป้าดัชนีหุ้นปลายปีเป็น 958 จุด
29 มกราคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ประกาศและมอบรางวัลชนะเลิศ "MM Ambassador 2007", "SET Young Researcher" และ "mai Star Researcher"
27 มกราคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ผู้ชนะใน Young Researcher Competition (YRC)
ที่สุดของการแข่งขันเพื่อค้นหานักวิเคราะห์หลักทรัพย์รุ่นเยาว์ปี 2007
27 มกราคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ผู้ชนะใน Money Management Award (MMA)
ที่สุดของการแข่งขันเพื่อค้นหาทูตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน
27 มกราคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum: ประเมินผลกระทบซับไพร์มกับตลาดหุ้นไทย
โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหาร สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ, คุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผช.กรรมการผู้จัดการ บล.นครหลวงไทย และคุณคีท ฟรานซีส เนรูด้า, CFA Head of Research บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย)
23 มกราคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2551 ปีที่ 6
21 มกราคม 2551
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และคุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ
26 ธันวาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานขอบคุณผู้สื่อข่าว
25 ธันวาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
มอบรางวัลผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
21 ธันวาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการพบปะผู้บริหารฯ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง [APRINT]
18 ธันวาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum: เจาะลึกผลกระทบ ปตท. หลังโอนท่อก๊าซ
โดยคุณภรณี ทองเย็น,CISA ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซียพลัส; คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร,CFA กรรมการผู้จัดการ บล.ทิสโก้; คุณมนตรี ศรไพศาล,CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ รองประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย ร่วมเสวนาเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดแก่ผู้ลงทุนภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับกรณี บมจ. ปตท. ดำเนินรายการโดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ และคุณปฏิพร สิทธิพงศ์ จากมันนี่แชนแนล
18 ธันวาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ประกาศผลการประกวดโลโก้สมาคมฯ

ชนะเลิศ โดยนายสุภาพ เรืองสน
รองชนะเลิศ โดยนายจิรัช ชูชาติ
รองชนะเลิศ โดยนายสุภาพ เรืองสน ผลงานชิ้นที่ 2
รองชนะเลิศ โดยนายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม

14 ธันวาคม 2550

คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว
โพล์ลสมาคมนักวิเคราะห์ฯ ชี้ดัชนีหุ้นปลายปีถึง 885 จุด
4 ธันวาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Analysts 2 U ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยมี รศ.ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ โดยสมาคมฯ เน้นการเผยแพร่วิชาการและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเงินและการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์หลักทรัพย์
22 พฤศจิกายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
อบรมเทคนิคเฉพาะด้านให้นักวิเคราะห์
หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิเคราะห์ให้น่าสนใจ”, เสวนา "จากใจ(ผู้รับฟังข้อมูล)...ถึงใจ(นักวิเคราะห์)" และ Workshop "พูดดีเป็นศรีแก่หุ้น"
ที่พุทธรักษา บูติก โฮเต็ล หัวหิน
     
กิจกรรมกับสื่อมวลชน

โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าวครั้งที่ 3/2550 หัวข้อ Commodity Market Outlook  

โดย คุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

8 พฤศจิกายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ นำคณะนักวิเคราะห์ เข้าพบผู้บริหาร บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเสาเข็มที่โรงงานผลิตเสาเข็มและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอื่น ๆ ที่จ.ปทุมธานี โดยมีคุณวิชญา จาติกวณิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา-แถวยืนหลังสุด) กรรมการผู้จัดการ และคุณเกรียงศักดิ์ ชนะ (ซ้ายสุด) ผช.กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ
30 ตุลาคม 2550

คลิกเพื่อชมภาพ
     
SET50 Options เปิดเทรดวันแรก
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และกรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขาย SET50 Options วันแรก
29 ตุลาคม 2550

คลิกเพื่อชมภาพ
     
อบรมเทคนิคการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภาคปฏิบัติ
โดยมีนักวิเคราะห์เป็นพี่เลี้ยงจาก บล.พัฒนสิน, ไซรัส, ทรีนิตี้, ซิกโก้, นครหลวงไทย และไทยพาณิชย์ อบรมให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 159 คน
     
อบรมเทคนิคการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภาคทฤษฎี

โดยมีคุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ, คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ และคุณพงศ์พันธุ์ อภิญญากุล กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากร และมีคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผอ.ฝ่ายวิจัย บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์ ผช.ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

27 ตุลาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาเรื่อง "เส้นทางอาชีพ MMA&YRC"
คุณพงศ์พันธุ์ อภิญญากุล ปฏิคมสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 500 คน
13 ตุลาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ฉลองวันเกิดครบรอบ
20 ปี

8 ตุลาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ 
     
SAA Forum เรื่อง “ตามให้ทันกับมาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด”
โดย ผศ.วิภาดา ตันติประภา หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง "ลงลึก / สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงจากเดิม" และ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง "วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ควรจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงจากเดิม" และ "ประเด็นที่ผู้ปฏิบัติการต้องทำความเข้าใจ"
3 ตุลาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
พิธีมอบเงินบริจาคผ่าน รายการสกู๊ปชีวิต ฝ่ายข่าว ช่อง 7 ในงานเวทีพบนักวิเคราะห์ (SAA Forum)
"คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ซ้ายสุด) และ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) มอบเงินบริจาคจากการจัดสัมมนาเวทีพบนักวิเคราะห์ (SAA Forum) หัวข้อ ตามให้ทันกับมาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์ฯ, ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ผศ.วิภาดา ตันติประภา หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. และ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ จำนวน 382,500 บาท ให้กับรายการสกู๊ปชีวิต ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้พิการด้อยโอกาสต่อไป"
3 ตุลาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
อบรมหัวข้อ “Financial Management of Structured Products"
จัดร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
27 กันยายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สัมมนา “คอหุ้น mai On Stage Series 4”
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรช่วงเสวนาพิเศษ “วิเคราะห์เศรษฐกิจ กับทิศทาง mai ปลายปี 50”
26 กันยายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คณะกรรมการสมาคมได้เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายก นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้าดำรงตำแหน่งแทนคุณวิจิตร สุพินิจ
4   กันยายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาเรื่อง "โทรคมนาคมสู่ยุค 3G"
จัดร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
4 กันยายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการพบปะผู้บริหารฯ "บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)"
24 สิงหาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ  
     
แถลงข่าว
โพล์ลสมาคมนักวิเคราะห์ฯ มั่นใจตลาดหุ้นไทยต้านซับไพร์มได้ 
23 สิงหาคม 2550

คลิกเพื่อชมภาพ
     
ซับไพร์ม: เจาะวิกฤติ ชี้โอกาส ตลาดหุ้นไทย?
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ, Money Channel, และ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ จัดเสวนาพิเศษโดยมีวิทยากรคือ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร กรรมการผู้จัดการ บล.ทิสโก้ คุณปริทรรศน์ เหลืองอุทัย กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอสซีบี ควอนท์ และคุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.นครหลวงไทย
22 สิงหาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum เสวนาเรื่อง “ผลกระทบจาก IAS39 ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในทางปฏิบัติ” โดย คุณทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, คุณเกรียง วงศ์หนองเตย กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Senior Vice President สายจัดการและควบคุมบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคุณณัชชารีย์ นันทิวัชรินทร์ ผู้บริหารกลุ่มงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินรายการโดย คุณภรณี ทองเย็น, CISA อุปนายกด้านกิจกรรมและการศึกษาในประเทศ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
8 สิงหาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
Amalgamation between ATC/RRC, ATC Q2/07 and RRC Q2/07 Result
ATC - บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) RRC - บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
27 กรกฎาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
อบรมเทคนิคเฉพาะด้านให้นักวิเคราะห์ในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินชั้นสูงสำหรับนักวิเคราะห์”
เรื่อง “อ่านงบการเงินรวม และงบเฉพาะกิจการ แบบไม่หมกเม็ด” โดย ผศ. สมชาย ศุภธาดา   กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์,  รองคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง “เทคนิคมองงบการเงินและตรวจสอบอย่างมืออาชีพ” โดย  รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธาน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์,  ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
19 กรกฎาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
   
แถลงข่าว SAA Survey และเสวนาเรื่องมุมมองที่มีต่อหมวดธุรกิจพลังงานเปลี่ยนไปเพียงใด โดยคุณพงศ์พันธุ์ อภิญญากุล ปฏิคมสมาคมฯ และคุณธนัทเทพ จันทรกานต์ ผอ. บล.บัวหลวง
18 กรกฎาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
Market Update and Project Progress บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
12 กรกฎาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการพบปะผู้บริหารฯ "บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)"
11 กรกฎาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ ผลกระทบมาตรฐานบัญชี IAS39 ต่องบการเงิน (รอบ 2)
โดย คุณวิเรขา สันตะพันธุ์  ผู้บริหารทีม ทีมเงินกองทุนและความเสี่ยงด้านตลาด สำนักนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่อง “นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี IAS39” และ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่อง “เจาะลึกผลกระทบของ IAS39 ต่องบการเงิน”
5 กรกฎาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
Writing Securities Research - Global best practice principles (a regulatory and compliance perspective)
ร่วมกับ CFA Society of Thailand จัดบรรยายพิเศษ โดยมีวิทยากรคือ Jeremy  Bolland (The Author of Writing Securities Research - A Best Practice Guide)
4 กรกฎาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
กิจกรรมกับสื่อมวลชน
โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าวครั้งที่ 2/2550 หัวข้อ ผลจากมาตรฐานบัญชีใหม่ นักลงทุนควรใช้งบเดี่ยวหรืองบรวม
โดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์ฯ และคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผอ. สมาคมบริษัทจดทะเบียน
17 พฤษภาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สัมมนาหัวข้อ Fixed Income Trading, Investing and Hedging
จัดร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
15 พฤษภาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนา "การวางแผนทางการเงิน"
โดยคุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บล.ธนชาต ใน Mini Stage งาน Money Expo 2007
13 พฤษภาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนา "Click วันนี้ กับหลักทรัพย์กสิกรไทย"
โดยคุณวรางคณา ชูศักดิ์ รองผู้บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด บล.กสิกรไทย ใน Mini Stage งาน Money Expo 2007
12 พฤษภาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนา "ส่วนตั๊ว ส่วนตัว กับนักวิเคราะห์มืออาชีพ"
โดยคุณอาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ปทท) และคุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้เข้ารอบ นักวิเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 2549 กลุ่ม Telecommunication โดยมีคุณนิตยา ติรณะประกิจ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ดำเนินรายการ ใน Mini Stage งาน Money Expo 2007
11 พฤษภาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งาน "มหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2550 ครั้งที่ 1"
11 พฤษภาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
บูธสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ในงาน Money Expo 2007
10-13 พฤษภาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
25 เมษายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
“เจาะลึกอนาคตบริษัทหลักทรัพย์และอนาคตนักวิเคราะห์ฯ”
- บรรยาย “เจาะลึกผลวิจัยอนาคตธุรกิจหลักทรัพย์” โดยรศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- เสวนา “อนาคตนักวิเคราะห์หลังเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น” โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธาน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช นายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และคุณมนตรี ศรไพศาล, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินรายการโดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
25 เมษายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว
โพลล์สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ชี้ธนาคารและอสังหาฯยังน่าลงทุน
24 เมษายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งาน IR Professionals Meeting 1/2550
คุณภรณี ทองเย็น, CISA และคุณพงศ์พันธุ์ อภิญญากุล กรรมการสมาคมฯ ร่วมให้ความรู้แก่นักลงทุนสัมพันธ์ในหัวข้อ Towards Good and Bad Time Ahead-Analysts' Perspectives
19 เมษายน 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ ผลกระทบของมาตรฐาน การบัญชีใหม่ต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
โดย ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 18 เมษายน 2550 (รอบ 3) และ 28 กุมภาพันธ์ 2550 (รอบ 2)
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานประกวดนักวิเคราะห์ดีเด่นประจำปี 2549 หรือ Securities Analyst Awards 2006
20 มีนาคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าวจากผลสรุปแบบสอบถาม
นักวิเคราะห์ (Analysts Survey)
ครั้งที่ 1/2550

โดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์ฯ
8 กุมภาพันธ์ 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
กิจกรรมกับสื่อมวลชน
โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าวครั้งที่ 1/2550

โดย คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคล 15
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และ
กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ในหัวข้อ เครื่องมือในการประเมินมูลค่าหุ้นและ
เทคนิค การเลือกใช้กับหุ้นลักษณะต่างๆ
8 กุมภาพันธ์ 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ ผลกระทบ ของมาตรฐานการ บัญชีใหม่ต่องบการเงิน ของบริษัทจดทะเบียน
โดย ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาค
วิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐาน
การบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
24 มกราคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ
มอง BASEL II ผ่านแบงค์ชาติ

โดย ดร. เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล ผู้บริหารทีม Basel 2 ส่วนมาตรฐานสากล ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
22 มกราคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
บรรยายพิเศษ เรื่องบทวิจัยหุ้นมีคุณค่าจริงหรือไม่
โดย ผศ. ดร. รวี ลงกานี
18 มกราคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สัมมนาเรื่องผลกระทบของ พ.ร.บ. ธุรกิจต่างด้าว ฉบับแก้ไข ต่อบริษัทจดทะเบียน
จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จัดขึ้น โดยมีคุณวรรณิภา ร่วมรังษี Director PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. บรรยายเรื่อง "พ.ร.บ.ธุรกิจต่างด้าว ฉบับแก้ไข" และเสวนา “ผลกระทบของ พ.ร.บ.ธุรกิจต่างด้าว ฉบับแก้ไข ต่อบริษัทจดทะเบียน” โดย ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ นักเศรษฐศาสตร์ ประธานกรรมการโครงการปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ, คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน), คุณศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์ Partner และคุณวรรณิภา ร่วมรังษี Director จาก PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.
18 มกราคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ ผลกระทบมาตรฐานบัญชี IAS39 ต่องบการเงิน
โดย คุณวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้บริหารทีม ทีมความเสี่ยงด้านเครดิต สำนักนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี IAS39”

และ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี บรรยายเรื่อง “เจาะลึกผลกระทบของ IAS39 ต่องบการเงิน”
18 มกราคม 2550
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คณะกรรมการ และพนักงานสมาคมฯ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนไผ่สิงโต ถ.รัชดาภิเษก
22 ธันวาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมกับผู้สื่อข่าว
ณ ห้องนักข่าว อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 ธันวาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการ Young Researcher Competition
2006 - รอบตัดสินชนะเลิศ

21 ธันวาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน พ.ศ. 2550 (Public Hearing)
19 ธันวาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
บรรยายพิเศษ เรื่องบทวิจัยหุ้นมีคุณค่าจริงหรือไม่
โดย ผศ. ดร. รวี ลงกานี
15 ธันวาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือจรรยาบรรณ
และหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์
และการจัดการลงทุน

16 พฤศจิกายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการพบปะผู้บริหารฯ
"บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)"

15 พฤศจิกายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
มหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549 ครั้งที่ 2
13 พฤศจิกายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors' Day)
เรื่อง "คนรุ่นใหม่ใส่ใจการลงทุน"
โดย...คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการสมาคมนักวิเคราะห์ฯ เชิญ คุณมาริษ ท่าราบ กรรมการผู้จัดการ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย), คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บจ. เมืองไทยประกันชีวิต และคุณปฏิพร สิทธิพงศ์ ผู้ดำเนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel (UBC97) มาเสวนาให้ข้อมูลและแนวทางการลงทุน ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 พฤศจิกายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
หัวข้อ “รู้ทันการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ”
โดย ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 พฤศจิกายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
กิจกรรมกับสื่อมวลชน
โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าวครั้งที่ 2 โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA อุปนายกสมาคมฯ หัวข้อ "การวิเคราะห์กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากตัวแปรเศรษฐกิจและตลาดเงิน"
31 ตุลาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว
แนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงปลายตุลาคม - ธันวาคมปี 2549
24 ตุลาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สภาธุรกิจตลาดทุนไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หนึ่งในสมาชิกสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 5,000,000.- บาท ผ่านท่านราชเลขาธิการในพระองค์
4 ตุลาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
มิติใหม่ Analyst Consensus
(บทรวมประมาณการโดยนักวิเคราะห์)
3 ตุลาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum
หัวข้อ แนวทางนโยบายและการดำเนินงานของแบงก์ชาติ
โดย คุณเกริก วณิกกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 ตุลาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
อบรมความรู้ด้านตราสารหนี้
“Managing Your Bond Portfolio Maximum Returns”
23, 26-27 กันยายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
กิจกรรมกับสื่อมวลชน
โครงการให้ความรู้ผู้สื่อข่าวครั้งที่ 1 โดยคุณภรณี ทองเย็น, CISA หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์กับตลาดทุน"
25 กันยายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ เจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ ผู้อำนวยการ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 กันยายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว
แนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงกันยายน - ธันวาคมปี 2549
6 กันยายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors' Day) ช่วง เปิดใจ Analysts
เรื่อง "ลงทุนตราสารหนี้ไม่ยากอย่างที่คิด"
โดย... คุณวิชชุ จันทาทับ ผู้อำนวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์
2 กันยายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โโครงการพบปะผู้บริหารฯ "บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)"
15 สิงหาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการพบปะผู้บริหารฯ "บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)"
15 สิงหาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการ Young Researcher Competition 2006
12-14 สิงหาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย
(Thai Investors' Day) ช่วง เปิดใจ Analysts

เรื่อง "การลงทุนของคนรุ่นใหม่...ตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์"
โดย...คุณอภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน และ คุณปิยะอร ธนสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน
5 สิงหาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
โครงการพบปะผู้บริหารฯ "บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)"
27 กรกฎาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     

โครงการพบปะผู้บริหารฯ "บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)"
21 กรกฎาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ

     
ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2549 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
17 กรกฏาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
SAA Forum หัวข้อ ทิศทางค่าเงินบาทและเงินสกุลหลัก : มุมมองจากภาครัฐ vs เอกชน
โดย คุณเสถียร ตันธนะสฤษดิ์ เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน) และ คุณยุทธ ขุนสีห์ภาคย์ ผู้บริหารส่วน ส่วนธุรกิจตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย... คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้นท์ สยาม จำกัด
17 กรกฎาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สัมมนา "คู่มือการค้าฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรสำหรับนักลงทุน"
โดย...สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้ความรู้แก่นักลงทุนในเรื่องคู่มือการพยากรณ์ทิศทางราคาฟิวเจอร์ส โดยใช้การวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
13 กรกฎาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนา "บนถนนคนวิเคราะห์" และร่วมเปิดตัวโครงการ Young Researcher Competition 2006
โดย นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “บนถนนคนวิเคราะห์” โดย...คุณวิริยา ลาภพรหมรัตน กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เกียรตินาคิน จก. และ คุณพงศ์พันธุ์ อภิญญากุล กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ดำเนินรายการโดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
8 กรกฎาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สัมมนาพิเศษเรื่อง “ ปิโตรเคมีไทย : สถานการณ์และทิศทางในอนาคต”
โดยคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
6 กรกฎาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
อบรมความรู้ด้านตราสารหนี้ “Bond Analysis for Analysts”
ร่วมจัดโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4 กรกฎาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors' Day) ช่วง เปิดใจ Analysts
เรื่อง "ลดภาษี ทวีเงินลงทุนกับ RMF และ LTF" โดย...คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง, CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บลจ. แอสเซท พลัส
1 กรกฎาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ปิดโครงสร้างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (เชิงปฏิบัติการ)
คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ปิดโครงการสร้างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (เชิงปฏิบัติการ)
25 มิถุนายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors' Day) ช่วง เปิดใจ Analysts
เรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณ" โดย...คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการสมาคมฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้นท์ สยาม จำกัด
3 มิถุนายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
อบรมภายใน
หัวข้อ "การอ่านและความรู้เกี่ยวกับงบการเงินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน SMEs" แก่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
27 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ครบรอบ 16 ปี สมาคมฯ จัดเสวนาเรื่อง " จากบุกเบิกสู่บูรณาการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์” โดย ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง และอดีต นายก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีต กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดำเนินรายการโดย... คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในงาน "16 ปี สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และพิธีมอบรางวัลในโครงการ Consensus Contributors Awards"
26 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ร่วมบริจาค
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง และอดีตนายก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา และในฐานะกรรมการ มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย ร่วมมอบหนังสือจำนวนหนึ่งแก่โรงเรียนคลองเตยวิทยาด้วย
26 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
บรรยากาศในงาน "16 ปี สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และพิธีมอบรางวัลในโครงการ Consensus Contributors Awards"
26 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 16 ปี สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
26 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คุณจิราพร คูสุวรรณ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 16 ปี สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
26 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 16 ปี สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
26 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แจงสรุปผลสำรวจจากนักวิเคราะห์
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ ชี้แจงผลสำรวจจากนักวิเคราะห์ในบริษัทหลักทรัพย์ถึงข้อมูล แนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้น
ในช่วงพฤษภาคม-ธันวาคมปี 2549
25 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ขอแสดงความยินดี
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แสดงความยินดีต่อคุณภัทรียา เบญจพลชัย ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป
25 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
สร้างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (เชิงปฏิบัติการ)
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโครงการสร้างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (เชิงปฏิบัติการ)
20 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งาน Money Expo 2006
เรื่อง "เคล็ดลับวิเคราะห์หุ้นสำหรับมือใหม่”
โดย... คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการ
14 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งาน Money Expo 2006
เรื่อง "3 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เจาะทิศทางหุ้น” โดย...
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA อุปนายก
คุณสาธิต วรรณศิลปิน ปฏิคม
คุณสุชีล นารูลา กรรมการ
ดำเนินรายการโดย...คุณเนาว์รัตน์ เจริญประพิณ Money Channel
11 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors' Day)
ช่วง เปิดใจ Analysts
เรื่อง " หุ้น Small Cap ใครว่าไม่น่าลงทุน ” โดย... คุณอดิศักดิ์ คำมูล ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ฟิตนักวิเคราะห์รู้มาตรฐานบัญชี
รศ. ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ บรรยายให้เฉพาะสมาชิกฟังเรื่อง เจาะลึกแนวโน้มการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ที่นักวิเคราะห์ควรทราบ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ร่วมยินดี
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) ในโอกาสที่เปิดการซื้อขายวันแรกของตลาดอนุพันธ์
วันที่ 28 เมษายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
พบสื่อ
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และคุณนิตยา ติรณะประกิจ ผู้อำนวยการ พบสื่อให้ข้อมูลแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาและที่จะมีขึ้นในปี 2549
วันที่ 27 เมษายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประชุมสมาชิก - ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายก และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชี้แจงสมาชิกถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนงานปี 2549" วันที่ 27 เมษายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors' Day)
ช่วง เปิดใจ Analysts
เรื่อง " สิทธิผู้ถือหุ้น คุณคือเจ้าของ ”
โดย...คุณยงยศ วารีสุรหาญ กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และคุณยรรยง พันธ์วงศ์กล่อม นักลงทุน ดำเนินรายการโดย...คุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด
1 เมษายน 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เวทีพบนักวิเคราะห์ (Analysts Forum)
เปิดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
โดย.. คุณสาธิต ศิริรังคมานนท์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ดำเนินรายการโดย...คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้นท์ สยาม จำกัด
วันที่ 16 มีนาคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
พบปะผู้บริหาร (Company Visit)
บมจ. จี สตีล
9 กุมภาพันธ์ 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เวทีพบนักวิเคราะห์ (Analysts Forum)
อนาคตอุตสาหกรรมไทยบนเวที WTO
โดย..คุณฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร หัวหน้ากลุ่มงานเจรจาสินค้าอุตสาหกรรม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินรายการโดย...คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้นท์ สยาม จำกัด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
แถลงข่าว
แนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นปี 2549 และ มุมมองความเสี่ยงการเมืองต่อตลาดหุ้นไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย
(Thai Investors’ Day)
ช่วง เปิดใจ Analysts
เรื่อง "หุ้นปันผล...ยังน่าลงทุนไหม?"
4 กุมภาพันธ์ 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA
       กล่าวเปิดงาน โดย คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ องผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
       แจ้งหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก ของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย คุณนิตยา ติรณะประกิจ ผู้อำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
       และกล่าวปิดงาน โดย คุณจิราพร คูสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 มกราคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
เสวนาพิเศษ
เรื่อง “Key success สำหรับการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนยุคใหม่”
       โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ คุณมาริษ ท่าราบ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
       ดำเนินรายการโดย คุณปฏิพร สิทธิพงศ์ พิธีกร Money Channel
12 มกราคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
คลินิกหุ้น
ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549 โดยนักวิเคราะห์รับอนุญาต ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
9 มกราคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549
โดยความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
9 มกราคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
บูธสมาคมฯ ในวันงาน "วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors’ Day)"
คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการสมาคมฯ แนะนำกิจกรรมสมาคมฯ แก่ร้อยตรีหญิงปวีณา ทองสุก นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ฯลฯ (แชมป์โลก 3 สถาบัน) และ คุณธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ) นักกีฬาเหรียญทองฟุตบอลชายกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23
7 มกราคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ
     
งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors’ Day) ช่วง เปิดใจ Analysts
เรื่อง "ทิศทางดอกเบี้ยกับตลาดหุ้น สวนทางกันจริงหรือ?" โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด - คุณปรเมศร์ ทองบัว, CFA SVP, Equities Research - คุณอิสระ อรดีดลเชษฐ์ VP, Economist ดำเนินรายการโดย...คุณประพล พนมภู
7 มกราคม 2549
คลิกเพื่อชมภาพ